Algemene verkoopvoorwaarden

Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, onmiddellijk en volledig betaalbaar, zonder korting, vanaf het moment van verzending en gelden als aanmaning.
Elke ongerechtvaardigde vertraging in de betaling geeft vanaf de volgende dag automatisch en zonder aanmaning recht op een forfaitaire verhoging van 15% met een minimum van 75,- euro, evenals op betaling van wettelijke rente voor achterstallige betalingen volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Daarenboven heeft CEGES, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de klant voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
Al onze verkopen zijn afgesloten onder voorbehoud van eigendom tot volledige betaling van de prijs, de hoofdsom en de intrest, verhoogd met eventuele vergoedingen. Vanaf de levering der goederen, verkocht onder voorbehoud van eigendom, zijn alle risico’s, de bewaring, het onderhoud en het gebruik ervan, ten laste van de klant.

Het nazicht van de overeenstemming tussen de aard en de hoeveelheid van de geleverde goederen met de leveringsdocumenten, alsook het nazicht van de correcte temperatuur van de geleverde goederen moeten tijdens het lossen gebeuren. Elke afwijking moet schriftelijk op alle exemplaren van de leveringsnota vermeld worden en deze dient ook ondertekend (+ naam in hoofdletters) te worden. Verdere klachten zullen niet in acht genomen worden.

Iedere klacht of betwisting over prijzen en/of de kwaliteit van de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de hoofdzetel van CEGES en dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Een klacht of betwisting betreffende de geleverde goederen geeft nooit recht op opschorting van betaling.
Mits voorafgaande schriftelijke toestemming van CEGES, is het niet toegestaan dat de klant zelf een verbeterd document uitgeeft via de self-billing procedure.

Elke laattijdige betaling geeft aanleiding tot onmiddellijke opeisbaarheid van alle vervallen en niet vervallen facturen en geeft CEGES het recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, alle contracten op te zeggen. In dit geval eigent CEGES zich het recht toe, zonder voorafgaande kennisgeving alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren.

De ristorno’s of kortingen, toegestaan door CEGES of ten gevolge van individuele overeenkomsten, zijn slechts verworven indien de klant al zijn verplichtingen en in het bijzonder de betalingstermijnen nakomt.

Door het betalen van een factuur enkel ontvangen via elektronische weg, geeft de klant automatisch zijn/haar akkoord voor het ontvangen van alle toekomstige facturen en creditnota’s via elektronische weg.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op de aankoopvoorwaarden van onze klanten, ongeacht elke tegenstrijdig beding.
Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd of het vredegerecht van het derde kanton van Brussel.

An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙